ایمکس خدای ادیتور هاست. اینکه می بینم نصل جدید زیاد ازش چیزی نمی دونن یه خورده برام ناراحت کنندست. واسه همین می خوام یه سری سکرین کست درست کنم که کمک کنه به دیگران که درک کنن چرا ایمکس فوق العاده هستش.

قسمت دوم از سکرین کست های

youtu.be/lFaup6CN4vE

Show thread

قسمت چهارم از سکرین کست های . شروع پروژه (هویج).

youtu.be/A3-lD8WWFqY

مخزن:
gitlab.com/lxsameer/habij

Show thread
Follow

قسمت پنجم از سکرین کست های .

youtu.be/A9j-eVUDxhw

مخزن:
gitlab.com/lxsameer/habij

قسمت ششم از ویدئو های .

youtu.be/gOwtkT-Vyoo

مخزن:
gitlab.com/lxsameer/habij

Show thread
Sign in to participate in the conversation
lxsameer's nest

lxsameer's understanding of the world.