برای شروع جلسه‌های BookClub این دو کتاب انتخاب شدن. برای اطلاعات بیشتر به ویکی devheroes.club/t/bookclub/4968 سر بزنید. همچنین برای شرکت به عنوان داوطلب می‌تونید به devheroes.codes/Devheroes/Book… یک PR بفرستید.

lxsameer's backyard

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!